Thermal educational equipment

300,000.00 mkd

Технички спецификации на термална едукативна опрема(мобилни термални единици(термосифонска и пумпна), соларна градина)
Мобилна термална термосифонска единица со термосифонски соларен систем ( термален сончев колектор-едукативен, мини бојлер, бакарен фитинг,мерач на темепература,бакарен фитинг) 1
Мобилна термална пумпна единица( термален сончев колектор-едукативен, мини бојлер, бакарен фитинг, диференцијален термостат, пумпна група, експанзивен сад, метална конструкција) 1
Макета на Соларна градина направен од поликарбонат (или еквивалент)  и алуминиум, во подот да има разменувач на топлина направен од бакарни цевки 1
Пресек на сончев колектор ( апсорбер, алуминиум, лим, камена волна и поликарбонатна покривка ) 1

Пумпниот и термосифонскиот термален соларен систем служат за добивање на санитарна топла вода. Учениците ќе пресметуваат колку топлинска енергија е добиена од сончевото зрачење со помош на мерач на сончевото зрчање и покажувач на постигната темпераратура на влезната и излезната температура во колекторот.

Дополнително е доставен пресек од плочест термален колектор за да се видат составните делови на еден колектор . Ова овозможува да визуелно се разбере работата на еден колектор и низ каде поминува работниот флуид.

View basket