Фотоволтаична опрема

Перфорираната табла со мерните уреди се состои од повеќе единици: фотоволтаичен панел, 2 инвертори ( модифицирана и чиста синусоида)-учениците ги увидуваат придобивките од употреба на инвертор со чиста синусоида , регулатор за полнење ,акумулатор-гел,3 потрошувачи, два волтметри, два униметри и 24 конектори.

.

Постојат неколку видови на мерења кои можат да се направат на фотоволтаичниот дел од опремата. Еден од нив е пресметка на напонот при различен агол на поставување на фотоволтаичниот панел. Со помош на регулаторот на полнење се следи колку се наполнети батериите со помош на вграденио фотоволтаичниот панел како и моменталниот напон. Пример за таквите мерења имате во табела подолу

Со опремата следуваат и дополнителни задачи освен горенаведените

Наша цел

  • Поголема примена на сончева енергија.
  • Зголемено вработување во соларниот сектор.
  • Заштита на животната средина.