Portfolios

Portfolios Shortcodes

You can show the portfolios with Porto Portfolios, Porto Recent Portfolios shortcodes.Show Filter


Show Pagination


Show Archive Link


Timeline

април 2019


Grid


Masonry


Medium

Едукативна опрема за изучување на употребата на сончевата енергија, DO& Learn Erasmus+

ИНФОРМАЦИИ ЗА ДОСТАВЕНА ОПРЕМА НАМЕНЕТА ЗА ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА УПОТРЕБА НА СОНЧЕВАТА ЕНЕРГИЈА Опремата се сосоти од соларната градина, мобилна термосифонска единица, мобилна пумпна термална единица, куфер со фотоволтаична единица и перфорирана табла со мерни уреди. Пумпниот и термосифонскиот термален соларен систем служи за добивање на санитарна топла вода .Учениците ќе пресметуваат колку топлинска енергија е добиена од сончевото зрачење со помош на мерач на сончевото зрчање и покажувач на постигната темпераратура на влезната и излезната температура во колекторот. Слика...

Практична настава за соларни монтажери 2018-2019, поддржано од Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем

Солар Македонија е спроведувач на проектот “ Јакнење на вештините, продуктивноста и вработувањата во Македонските ММСП кои работат со сончева енергија и опрема’. Преку овој проект се вршеа обуки за соларни системи ( монтажа, димензионирање и сервис на термални, фотоволтаични и хибридни PV/T колектори) Во Еко Солар се вршеше практичниот дел од обуките за соларни системи кои ги организираше Солар Македонија. За таа цел се изработи специјалнизирана опрема на која беа обучени кандидатите. Учениците можат практично да ги увидат придобивките...


Large

Едукативна опрема за изучување на употребата на сончевата енергија, DO& Learn Erasmus+

ИНФОРМАЦИИ ЗА ДОСТАВЕНА ОПРЕМА НАМЕНЕТА ЗА ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА УПОТРЕБА НА СОНЧЕВАТА ЕНЕРГИЈА Опремата се сосоти од соларната градина, мобилна термосифонска единица, мобилна пумпна термална единица, куфер со фотоволтаична единица и перфорирана табла со мерни уреди. Пумпниот и термосифонскиот термален соларен систем служи за добивање на санитарна топла вода .Учениците ќе пресметуваат колку топлинска енергија е добиена од сончевото зрачење со помош на мерач на сончевото зрчање и покажувач на постигната темпераратура на влезната и излезната температура во колекторот. Слика...

Практична настава за соларни монтажери 2018-2019, поддржано од Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем

Солар Македонија е спроведувач на проектот “ Јакнење на вештините, продуктивноста и вработувањата во Македонските ММСП кои работат со сончева енергија и опрема’. Преку овој проект се вршеа обуки за соларни системи ( монтажа, димензионирање и сервис на термални, фотоволтаични и хибридни PV/T колектори) Во Еко Солар се вршеше практичниот дел од обуките за соларни системи кои ги организираше Солар Македонија. За таа цел се изработи специјалнизирана опрема на која беа обучени кандидатите. Учениците можат практично да ги увидат придобивките...


Full

Едукативна опрема за изучување на употребата на сончевата енергија, DO& Learn Erasmus+

ИНФОРМАЦИИ ЗА ДОСТАВЕНА ОПРЕМА НАМЕНЕТА ЗА ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА УПОТРЕБА НА СОНЧЕВАТА ЕНЕРГИЈА Опремата се сосоти од соларната градина, мобилна термосифонска единица, мобилна пумпна термална единица, куфер со фотоволтаична единица и перфорирана табла со мерни уреди. Пумпниот и термосифонскиот термален соларен систем служи за добивање на санитарна топла вода .Учениците ќе пресметуваат колку топлинска енергија е добиена од сончевото зрачење со помош на мерач на сончевото зрчање и покажувач на постигната темпераратура на влезната и излезната температура во колекторот. Слика...

Практична настава за соларни монтажери 2018-2019, поддржано од Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем

Солар Македонија е спроведувач на проектот “ Јакнење на вештините, продуктивноста и вработувањата во Македонските ММСП кои работат со сончева енергија и опрема’. Преку овој проект се вршеа обуки за соларни системи ( монтажа, димензионирање и сервис на термални, фотоволтаични и хибридни PV/T колектори) Во Еко Солар се вршеше практичниот дел од обуките за соларни системи кои ги организираше Солар Македонија. За таа цел се изработи специјалнизирана опрема на која беа обучени кандидатите. Учениците можат практично да ги увидат придобивките...