Практична дел од обуката за соларни системи ( монтажа, димензионирање и сервис) одржан во Еко Солар

Практична дел од обуката за соларни системи ( монтажа, димензионирање и сервис) одржан во Еко Солар

Обуката се состоеше од три дела: теоретски за фотоволтаични системи, теоретски дел за термални системи и практичен дел за термални и фотоволтаични системи. Постоеше можност да кандидатите ја посетата целата или дел од обуката. Веќе одржаа две обуки за монтажа, димензионирање и сервис на соларни системи за време на кои беа обучени 51 работници од 17 фирми од соларниот сектор во Северна Македонија. Обуките за работна сила кои ќе ја зголемат професионалноста на соларните инсталери и ќе ја зголемат довербата на потрошувачите

Сончев систем не може да ја постигне максималната ефикасност ако не е квалитетно проектиран и добро инсталиран. Еден од наголемите проблеми во соларниот сектор на РМ е не сертифицираните и не доволно обучени инсталатери.  ” изјави Зоран Трајков управител на ЕКО СОЛАР

Share this post